NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Privacy e Termini Cookies di Botteghe Storiche Roma

 

Informazioni Generale

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web offerti da questo sito per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: http://www.botteghestoricheroma.com/ corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di "Botteghe Storiche Roma".

Che cosa è un cookies?

Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del Web sarebbe un'esperienza molto più frustrante.I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per memorizzare le tue preferenze per SafeSearch, per rendere più pertinenti gli annunci che visualizzi, per contare il numero di visitatori che riceviamo su una pagina, per aiutarti a registrarti ai nostri servizi e per proteggere i tuoi dati.

Perchè utilizzare i cookies?

I cookies vengono utilizzati dal sito per conservare la vostra sessione, come voi vi muovete nel sito, mantenendo traccia dei dettagli della vostra prenotazione e se siete entrati nel sistema con una determinata procedura. Essi sono utilizzati per visualizzare elementi rilevanti nella tua navigazione. I cookies analitici, dei nostri partners Google ed Adobe, ci permettono di tracciare l’interazione del cliente con il sito. Ciò ci permette di avere un prezioso strumento per migliorare il sito, i prodotti ed i servizi che offriamo.

Cookies chiusi e cancellati

Tutti i web browsers vi permettono di limitare l’attività dei cookies o disattivare i cookies tramite le opzioni del browser. Le azioni da adottare sono differenti per ogni browser. Voi potete trovare le istruzioni sotto il menu help del vostro browser. Attraverso il vostro browser potete anche visualizzare i cookies che si trovano sul vostro computer, cancellarne alcuni oppure eliminarli tutti.I cookies sono semplicemente files di testo, pertanto potete semplicemente aprirli e leggerne il contenuto. Il dato contenuto in essi è spesso criptato oppure ha una chiave numerica corrispondente ad una sessione web, cosicchè essi spesso non hanno senso se non per il sito web che lo ha scritto.

Se disattivate i cookies, il sito Botteghe Storiche Roma potrebbe non essere in grado di attivare alcune funzionalità necessarie per creare una prenotazione o non saresti in grado di lasciare un commento sulla nostra bacheca. Disabilitando i cookies viene anche inattivato il monitoraggio del vostro avanzamento nel sito, ma non verrà bloccato il codice analitico dal riconoscimento della vostra visita.

Gestione dei cookies e dei dati dei siti

Clicca per la gestione dei cookies e dei dati su Google Chrome

Clicca per la gestione dei cookies e dei dati su Firefox mozilla

Clicca per la Gestione dei cookies e dei dati su Internet Explorer

cong ty xuan mai niềm mơ ước của bạn trẻ

cong ty xuan mai niềm mơ ước của bạn trẻ

Vài nét dñ án căn hÙ Eco Green Sài Gòn cça nhà đ§u tư Xuân Mai

Eco Green Sài Gòn là mÙt dñ án vô cùng lý thú đưãc nhà đ§u tư Xuân mai triÃn khai ngay trong sÑ lòng Qu­n 7. dñ án héa h¹n s½ mang l¡i cho Quý khách hàng mÙt lña chÍn sÑng h¥p d«n ß khu Nam Sài Gòn.

dñ án ©n chéa vË th¿ đ¯c đËa, hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t phong phú và đ·c biÇt.

Bài vi¿t này SaleReal Team s½ TÕng quan l¡i Quý khách thông tin vÁ chung cư Eco Green Sài Gòn đà Quý khách t¡o kh£ năng hiÃu rõ hơn dñ án đ·c biÇt thú vË này.

img src="http://glenwood-maison.com/wp-content/uploads/2018/03/eco-green-saigon.jpg" alt="ban chung cu eco green" />/img></p><p>Thông tin căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon</p><p>Eco Green Sài Gòn là dñ án mái hãp kinh doanh bao gÓm dËch vå, khách s¡n và nhà t¡i đ³ng c¥p và hÇ thÑng tiÇn nghi vưãt trÙi, phát triÃn ra mÙt khu compound ĐÑi vÛi cÙng <a href="https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/"><strong><em>https://duankhunam.com"du-an/eco-green-sai-gon/</strong></em></a> đÓng cư dân đÓng bÙ.</p><p>tÕng diÇn tích dñ án t§m 14,36 ha n±m t¡i đËa th¿ đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP bà Chí Minh. Đưãc nhà đ§u tư XuanMai Corp có tên đ§y đç là Công ty CP Чu tư xây Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) khi¿n phéc th§u xây VÛi m¡ng lưÛi tiÇn nghi nÙi khu vñc đ³ng c¥p, trang thi¿t bË nÙi th¥t đ³ng c¥p cho tÛi môi trưÝng an cư non an lành. dñ án Eco Green Sài Gòn s½ trß thành điÃm sinh sÑng lý tưßng cça cư dân ra phÑ.</p><p>chç đ§u tư XuanMai Corp (Công ty CP Чu tư xây Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn)) là càng trong sÑ Nhïng nhà đ§u tư có thương hiÇu, thương hiÇu này g¯n liÁn ĐÑi vÛi các dñ án nÙi b­t ß Hà NÙi.</p><p>nhà đ§u tư thưÝng xuyên phù hãp tác VÛi Các đÑi tác chi¿n năng nưÛc ngoài t¡o ra tñu, kù thu­t cao, trong sÑ quá trình phát triÃn Nhïng dñ án, Nhïng đơn vË c¥u trúc tòa chç, k¿t c¥u c£nh quát danh ti¿ng như là Plus Architecture Australia, Bruce Henderson Architects, Australia phå trách k¿t c¥u, concept, Văn phòng bán hàng và chung cư....</p><p><img src="http://angialand.com.vn/wp-content/uploads/2018/02/quy-mo-du-an-can-ho-chung-cu-eco-green-sai-gon-quan-7-nguyen-van-linh.jpg" alt="can ho eco green quan 7"></img></p><p>– tÕ th§u phát triÃn dñ án Eco Green Sai Gon là EPC, Công ty Bình ĐËnh ViÇt Nam và Công ty yên Phong là đơn vË thi công móng cÍc, Công ty tư v¥n và c¥u trúc Xuân Mai (XMT) là đơn vË thi công k¿t "¥u cça toàn bÙ tháp căn hÙ t¡i dñ án.</p><p>Xét vÁ y¿u tÑ sinh thái và không gian an cư t¡i căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n th¥y ch¯n, đây là mÙt trong Các chung cư đưãc k¿t c¥u theo tiêu chu©n sinh thái ĐÑi vÛi ch¥t .SÑ điÁu kiÇn sinh sÑng vô cùng thu hút, dñ án có công viên cây xanh trung tâm và t¥t c£ Nhïng tÑ ch¥t vÁ m£ng non, đÙ che phç luôn đ·t lên hàng đ§u VÛi 70% còn l¡i 30% dùng nh±m xây dñng Nhïng tháp căn hÙ chung cư.</p><p>nhà đ§u tư k¿t c¥u Eco Green Sai Gon bao gÓm 7 tòa chung cư, h§u h¿t Nhïng tháp căn hÙ chung cư đÁu có 2 tÛi 3 t§ng h§m đà xe. RÙng rãi, tiÇn lãi cho cư dân sí dång. căn hÙ đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc c¥u trúc të 2 tÛi 3 phòng ngç, diÇn tích phong phú të 52m2 l¡i 92m2, VÛi bưÛc cía và lÑi ban công khác nhau, hãp ĐÑi vÛi mÍi cung m¡ng, chánh do v­y, Quý khách hàng có thà yên tâm chÍn Nhïng chung cư mà mình muÑn ©n chéa.</p><p>Ngoài căn hÙ chung cư đ³ng c¥p, dñ án Eco Green Sai Gon còn t¡o chung cư thương m¡i và dËch vå, Khách s¡n cao c¥p, Văn Phòng h¡ng A, Shophouse, Officetel t¡i tòa tháp trung tâm ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh.</p><p>dñ án Eco Green Sai Gon sß hïu t¥t c£ 50 tiÇn ícc nÙi khu nh±m đáp éng cư dân như là trưÝng m§m xanh và trưÝng tiÃu hÍc, công viên Eco-Green, khách s¡n cao c¥p, trung tâm tÕ chéc sñ kiÇn, trung tâm thà thao như phòng Gym, dËch vå khi¿n đ¹p spa, yoga, qu£ng trưÝng ánh ki¿n, khu ©m thñc vưÝn nưÛng BBQ, thư viÇn à phòng sinh ho¡t cùng, đưÝng ch¡y bÙ, bà bơi 4 mùa t¡o y¿u tÑ hòa nhiÇt đÙ theo mùa…</p><p><img src="http://duanbatdongsanvietnam.com.vn/upload/product/files/du-an-eco-green-sai-gon-quan-7-3.1.png" alt="can ho eco green saigon"></img></p><p>Xét vÁ nhân tÑ pháp lý dñ án Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y pháp lý căn hÙ chung cư khá rõ ràng, Quý khách hàng có kh£ năng yên tâm đ§u tư l«n mua t¡i, sÕ hÓng tëng căn s½ cung c¥p trong vòng 6 tháng nói të ngày bàn giao chç, chéa đñng lâu dài theo quy đËnh pháp l"­t, NgưÝi ViÇt Nam hình théc chéa đñng lâu dài, có sÕ c¥p quyÁn sí dång, ngưÝi nưÛc ngoài đưãc cho thuê dài h¡n ĐÑi vÛi thÝi h¡n là 50 5 theo lu­t pháp hiÇn hành.</p><p>Dñ sáng bàn giao quý 2, năm 2021. HiÇn t¡i dñ án đang thi công ph§n móng cÍc, chu©n mñc bË cho giai đo¡n TrưÛc h¿t mß bán.</p><p>trên đây là thông tin cơ b£n vÁ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 mà SaleReal Team muÑn gíi l¡i Khách hàng. Hy vÍng Nhïng thông tin mà SaleReal Team c¥p s½ Làm nghi trên cho Quý khách trong v¥n đÁ chÍn lña tìm ki¿m căn hÙ an cư cho gia đình Khách hàng.</p><p>Thông tin vÁ bÝ b¿n bán và phương théc thanh toán mÛi nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon s½ đưãc Các chuyên gia SaleReal Sơ lưãc l¡i Quý khách cå thà nh¥t ß công ty b¥t đÙng s£n SaleReal. t¡i đây b±ng 6 năm kho£n nghiÇm vÁ sàn b¥t đÙng s£n Tp. Hcm Nhïng chuyên gia s½ đưa nên Nhïng lÝi khuyên chân thành nh¥t đ¿n Quý khách hàng.</p>"

Associazione Botteghe Storiche Roma
Associazione Botteghe Storiche Roma
Associazione Botteghe Storiche Roma