NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Privacy e Termini Cookies di Botteghe Storiche Roma

 

Informazioni Generale

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web offerti da questo sito per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: http://www.botteghestoricheroma.com/ corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di "Botteghe Storiche Roma".

Che cosa è un cookies?

Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del Web sarebbe un'esperienza molto più frustrante.I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per memorizzare le tue preferenze per SafeSearch, per rendere più pertinenti gli annunci che visualizzi, per contare il numero di visitatori che riceviamo su una pagina, per aiutarti a registrarti ai nostri servizi e per proteggere i tuoi dati.

Perchè utilizzare i cookies?

I cookies vengono utilizzati dal sito per conservare la vostra sessione, come voi vi muovete nel sito, mantenendo traccia dei dettagli della vostra prenotazione e se siete entrati nel sistema con una determinata procedura. Essi sono utilizzati per visualizzare elementi rilevanti nella tua navigazione. I cookies analitici, dei nostri partners Google ed Adobe, ci permettono di tracciare l’interazione del cliente con il sito. Ciò ci permette di avere un prezioso strumento per migliorare il sito, i prodotti ed i servizi che offriamo.

Cookies chiusi e cancellati

Tutti i web browsers vi permettono di limitare l’attività dei cookies o disattivare i cookies tramite le opzioni del browser. Le azioni da adottare sono differenti per ogni browser. Voi potete trovare le istruzioni sotto il menu help del vostro browser. Attraverso il vostro browser potete anche visualizzare i cookies che si trovano sul vostro computer, cancellarne alcuni oppure eliminarli tutti.I cookies sono semplicemente files di testo, pertanto potete semplicemente aprirli e leggerne il contenuto. Il dato contenuto in essi è spesso criptato oppure ha una chiave numerica corrispondente ad una sessione web, cosicchè essi spesso non hanno senso se non per il sito web che lo ha scritto.

Se disattivate i cookies, il sito Botteghe Storiche Roma potrebbe non essere in grado di attivare alcune funzionalità necessarie per creare una prenotazione o non saresti in grado di lasciare un commento sulla nostra bacheca. Disabilitando i cookies viene anche inattivato il monitoraggio del vostro avanzamento nel sito, ma non verrà bloccato il codice analitico dal riconoscimento della vostra visita.

Gestione dei cookies e dei dati dei siti

Clicca per la gestione dei cookies e dei dati su Google Chrome

Clicca per la gestione dei cookies e dei dati su Firefox mozilla

Clicca per la Gestione dei cookies e dei dati su Internet Explorer

ngân hàng hỗ trợ du an nha pho Binh Chanh

ngân hàng hỗ trợ du an nha pho Binh Chanh

chç th§u xây dñng dñ án Mizuki Park là ai?

Đưãc thñc hiÇn VÛi quy mô m¡nh nh¥t të trưÛc l¡i t¡i t¡o sñ liên doanh cça chç đ§u tư Nam Long cùng vÛi hai đÑi tác Nh­t B£n Hankyu Realty & Nishi Nippon Railroad, thì dñ án Mizuki Park luôn có đưãc sñ chú ý m¡nh m½ cça Quý khách trong t¡i gian g§n đây.

nhà th§u xây dñ án Mizuki Park là ai? khu đô thË Mizuki Park đưãc áp dång như nhiên nào? lúc nào dñ án Nam Long s½ hoàn thành? là Các v¥n đÁ xoay quanh dñ án l¡ này đưãc Nhïng Quý khách hàng quan tâm th¯c m¯c và tìm ki¿m nhiÁu nh¥t.

VÛi bài vi¿t này Các chuyên gia SaleReal Team s½ Khi¿n Khách hàng Đánh giá và gi£i đáp Các th¯c m¯c liên thà vÁ dñ án Mizuki Park Bình chính l§n lưãt kh£ năng hiÇn ß Các ý tưßng sau đây, hi vÍng bài vi¿t s½ là buÓn thông tin trË giá Làm Quý khách hàng có thà tìm ki¿m đưãc 1 nơi an cư hãp t¡i khu Nam Sài Gòn

Thông tin nhà th§u xây dñ án Mizuki Park

ĐÑi vÛi phéc diÇn tích quy ho¡ch là 26ha, Các h¡ng måc xây t¡i khu đô thË Mizuki Park đưãc áp dång bßi nhà th§u thi công Hòa Bình. Đây chính là 1 trong Các chç th§u uy tín sÑ mÙt trong lĩnh vñc xây đưãc đông đ£o Quý khách và đÑi tác tin c­y.

đëng chÉ có tiÁm năng tài chính vïng lÛn m¡nh, đơn vË này còn đưãc bi¿t đ¿n là doanh nghiÇp có thå đ§u tư khá lÛn ĐÑi vÛi trang thi¿t bË máy móc k¿ ho¡ch. Tính đ¿n thÝi kó này nhà th§u bình Hòa Bình đã đ§u tư cho kho£ng này là sÑ vÑn g§n 2.000 t÷ đÓng.

Kèm theo đ¥y còn có trên 90 dñ án tr£i dài hơn kh¯p sàn të B¯c chí Nam, và c£ trên sàn quÑc tiÅn VÛi bÑn quÑc gia đang ho¡t đÙng. Nhïng dñ án mà chç th§u Hòa Bình tham chç nhà y¿u là xây dñng Nhïng khu vñc đô thË, tòa cao Ñc, căn hÙ, Nhïng dñ án dân dång, trình công cÙng,…

ĐÑi vÛi nhiÁu 5 kho£n nghiÇm ho¡t đÙng tÛi t¡i chç th§u Hòa Bình đã không còn là cái tên xa l¡ ĐÑi vÛi sàn kà cùng và BDS khu Nam kà khác biÇt. bßi đó Quý khách có quyÁn tin c­y vào đáng tin c­y cũng như ch¥t SÑ lưãng và ti¿n đÙ dñ án mà nhà th§u thi công đÓng bÙ.

VÛi căn hÙ chung cư Mizuki Park, hiÇn ß dñ án đã đi đưãc hai ph§n ba quãng đưÝng và đã đưãc nhà th§u bàn giao đ§y đç ti¿p tÛi trong năm nay ph§n còn l¡i s½ đưãc nhà th§u thi công ti¿p tåc áp dång. Quý khách hàng chú trÍng đ¿n thÝi gian mß bán chánh théc të nhà đ§u tư t¡o kh£ năng tham kh£o thêm t¡i đây.

Các h¡ng måc đưãc nhà th§u thi công áp dång t¡i dñ án Mizuki Park

dưÛi Các thông tin Đôi nét vÁ uy tín cça chç th§u thi công dñ án Mizuki Park, thì t¡i ý tưßng này, công ty SaleReal s½ chia s» thêm vÁ 1 sÑ thông tin chánh théc ß dñ án Mizuki Park Nam Long đà Quý khách có thêm thông tin vÁ dñ án.

Cå kh£ năng, Nhïng h¡ng måc quy ho¡ch t¡i căn hÙ chung cư Mizuki Park Bình chánh đưãc chia ra 3 phân khu vñc quy ho¡ch chánh đó chánh là căn hÙ Flora Mizuki Park, khu vñc chç phÑ Valora Mizuki Park và khu biÇt thñ đ£o Valora VÛi hơn 4.800 căn, phong phú Các lo¡i diÇn tích khác nhau.

trong sÑ đ¥y, căn hÙ chung cư Mizuki Park chi¿m đa sÑ ĐÑi vÛi 4.677 căn Nhïng lo¡i căn hÙ chung cư të 1-4 phòng ngç, đưãc chia khi¿n 5 khu vñc quy ho¡ch, đưãc đ·t tên l§n lưãt là MP1 – MP2 – MP3 – MP4 – MP5.

HiÇn t¡i, Nhïng khu MP1, MP2, MP3, MP4 đã đưãc nhà th§u Hoà Bình bàn giao đ¿n tay Quý khách hàng và đã có ngưÝi dân dÍn vô ß, còn Nhïng h¡ng måc ß khu vñc MP5 đang đưãc ti¿p tåc thi công và chu©n bË cho l§n chào bán thÝi kó 3 t¡i dñ án Mizuki Park .

bên c¡nh đ¥y còn t¡o 44 căn biÇt thñ Valora Mizuki Park ĐÑi vÛi 100% có 3 m·t giáp sông, đưãc gÍi ĐÑi vÛi cách tên đÙc đáo là “biÇt thñ đ£o”, đưãc chç đ§u tư thñc hiÇn ĐÑi vÛi Các mô hình villa đơn – song l­p VÛi diÇn tích giao đÙng të 200-250 m2/căn.

Góp m·t cuÑi cùng t¡i dñ án Mizuki Park ĐÑi vÛi h¡ng måc nhà ß đó chánh là 170 căn Shophouse hay còn đưãc gÍi là khu vñc căn hÙ chung cư kinh doanh, VÛi k¿t c§u đưãc bÑ trí rÙng kh¯p, có view sông ĐÓng thÝi m·t tiÁn lÑi nên đưÝng NguyÅn Văn Linh tñ v­y đ¹p m¯t, đëng chÉ đơn gi£n cho Các ho¡t đÙng kinh doanh mà tÑ ch¥t này còn xây ra Các sñ may m¯n cho chç nhà VÛi hưÛng phong thu÷ vưãng khí sinh tài.

Các h¡ng måc thñc hiÇn nhà ß ß dñ án chi¿m chëng 29% tÕng diÇn tích quy ho¡ch, ph§n còn l¡i đưãc nhà đ§u tư Nam duankhunam Long thñc hiÇn Nhïng tiÇn nghi và xây dñng không gian an cư phåc vå cho cÙng đÓng dân cư tương lai ĐÑi vÛi nhiÁu mô hình NÕi b­t.

Quý khách hàng chú ý đ¿n Nhïng tiÇn ích mà nhà đ§u tư áp dång t¡i chç phÑ Mizuki Park t¡o thà tham kh£o thêm t¡i bài nh­n xét hÇ thÑng tiÇn ích thi¿t k¿ t¡i dñ án Mizuki Park cça Nhïng chuyên gia SaleReal c­p nh­t và thông tin ß đây.

Hi vÍng qua Nhïng chia s» hơn cça chúng tôi vÁ dñ án Mizuki Park có kh£ năng Làm Khách hàng có thêm Các góc nhìn mÛi vÁ dñ án Nam Long, nh±m có thå Phân tích, lña chÍn cho c£ nhà Các nơi sinh sÑng ho·c rót vÑn phù hãp.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Associazione Botteghe Storiche Roma
Associazione Botteghe Storiche Roma
Associazione Botteghe Storiche Roma